TalonEurope

ทัวร์สวิส อัลไพน์ เซอร์เคิล ทัวร์ 4 วัน 3 คืน

 • Tour Code: 02011
 • Self Drive Holidays
 • ช่วงเดินทาง 1 APR - 31 OCT 2023
 • ระยะเวลา 4 วัน
 • ผู้เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน
 • ผู้เดินทางสูงสุด 15 ท่าน

จุดหมายปลายทาง

 • ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

สถานที่ท่องเที่ยว

 • ซูริค (Zurich)
 • บาด รากาซ (Bad Ragaz)
 • เซอร์เนส (Zernez)
 • เซนต์มอริตซ์  (St.Moritz)
 • แบร์กัน (Bergun)
 • เบลลินโซนา (Bellinzona)
 • ฟลิมส์ (Flims)

ไฮไลท์แพ็คเกจทัวร์

Alpine Circle Tour Ruta Cumpleta 4 Days 3 Nights
แพ็กเกจเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์แบบอิสระ
เที่ยวเมือง BAD RAGAZ - ST.MORITZ – FLIMS

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

วันแรก          เมืองซูริค – เมืองบาด รากาซ

เมื่อท่านทางเดินทางถึง สนามบินซูริค ให้ท่านรับรถ ณ สนามบินซูริค

หลังจากรับรถแล้วเดินทางไปยัง เมืองบาด รากาซ (Bad Ragaz) ระหว่างทางท่านจะได้พบกับ   ทะเลสาบซูริค (Lake Zurich) ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางของเมืองซูริค โดยทะเลสาบเเห่งนี้จะไหลผ่านเป็น ลักษณะทางยาวตั้งเเต่ทิศเหนือไหลลงสู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นระยะทางกว่า 29 กิโลเมตร และท่านจะได้พบกับ ทะเลสาบวาเลิน (Lake Walen) เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีพื้นที่ประมาณสองในสามของ รัฐเซนต์ กาลเลิน (St.Gallen)

ที่พัก           ให้ท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ณ เมืองบาด รากาซ (คืนที่ 1)

*****************************************************

วันที่สอง       เมืองบาด รากาซ – เมืองเซอร์เนส – เมืองเซนต์มอริตซ์

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

หลังจากนั้นให้ท่านสำรวจ รัฐเกราบึนเดิน (Graubunden) โดยเดินทางจาก เมืองบาด รากาซ (Bad Ragaz) ไปยัง เมืองเซนต์มอริตซ์ (St.Mortiz) โดยผ่าน เมืองเซอร์เนส (Zernez)

ท่านจะพบกับ หมู่บ้านเอนกาดีน (Engadine) ที่สวยและงดงามของเมืองเซอร์เนส เป็นทางเข้าของอุทยานแห่งชาติสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในสวิส

เดินทางต่อไปยัง เมืองเซนต์มอริตซ์ (St. Moritz) เป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขา Engadine ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และตั้งอยู่บนเทือกเขาแอลป์ในระดับความสูงเหนือน้ำทะเลที่ 1,775 เมตร ซึ่งทาง  ตะวันออกของเทือกเขามียอดภูเขาชื่อ Piz Bernina ตั้งตระหง่านสูงสุดที่ระดับ 4,049 เมตรซึ่งจาก ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเมือง St.Moritz นั้นแบ่งออกเป็นสองส่วนก็คือส่วนที่อยู่บนเขาและส่วนที่ ราบโดยมีทะเลสาบตรงกลาง เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านสกีรีสอร์ท ถือเป็นหนึ่งในแหล่งสกีรีสอร์ทที่ หรูหราที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ในแต่ละปีมีผู้มาเยือนเมืองนี้นับล้านคน เคยใช้เป็นสถานที่จัดโอลิมปิกฤดู หนาวในปี ค.ศ. 1928 และ 1948

ที่พัก           ให้ท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ณ เมืองเซนต์มอริตซ์ (คืนที่ 2)

*****************************************************

วันที่สาม        เมืองเซนต์มอริตซ์ – หมู่บ้านแบร์กัน – เมืองเบลลินโซนา  - เมืองฟลิมส์

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

ให้ท่านชมหมู่บ้านอัลไพน์แห่ง Bergün ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา Albula Pass ซึ่งเป็นประตูสู่ Engadine เดินทางต่อไปยัง เมืองเบลลินโซน่า (BELLINZONA) เมืองหลวงที่มีชื่อเสียงของ รัฐทีชีโน (Ticino) เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “เมืองแห่งปราสาท” โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอย่างปราสาทขนาดใหญ่ 3 แห่ง ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก

ให้ท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองฟลิมส์ (Flims) เมืองเล็กๆในเขต Graubünden ซึ่งภูมิประเทศในเขตนี้เกิดจากภัยธรรมชาติที่รู้จักกันในนาม FLIMS ROCKSLIDE ทำให้เกิดเป็นภูมิประเทศที่มีความสวยงาม แปลกตา อีกทั้งเส้นทางแห่งนี้ยังมีสถานที่ที่เป็นไฮไลท์ นั่นก็คือ หุบเขาโรแมนติกไรน์ (Rhine Gorge) นับเป็นสถานท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่ง

ที่พัก   ให้ท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ณ เมืองฟลิมส์ (คืนที่ 3)

*****************************************************

วันที่สี่          เมืองฟลิมส์เมืองซูริค

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพทางธรรมชาติอันน่าทึ่งของเมืองฟลิมส์อีกครั้งก่อนเดินทางกลับ

ให้ท่านส่งรถคืน ณ สนามบินซูริค

 

 

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าที่พัก 3 คืน พร้อมอาหารเช้า
  • บาด รากาซ 1 คืน
  • เซนต์มอริตซ์ 1 คืน
  • ฟลิมส์ 1 คืน
 • รถเช่า 4 วัน รับและส่งรถที่สนามบินซูริค

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ / ค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมต่างๆของสายการบิน
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่ระบุ
 • ค่าวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ค่าภาษี ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี ขอนำเสนอราคาใหม่)
 • ค่าบริการสปา ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าอาหารค่าเครื่องดื่ม ค่าธรรมเนียมการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ภาษีท้องถิ่น เช่น ภาษีโรงแรมในเมือง
 • ที่จอดรถของโรงแรมทั้งหมด
 • ค่าเชื้อเพลิงของยานพาหนะ
 • ประกันภัยการเดินทาง

เงื่อนไขแพ็คเกจทัวร์ และข้อมูลสำคัญ

 1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 2. หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 4. ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 5. ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป

Send listing report

You already reported this listing

This is private and won't be shared with the owner.

Appointments

Similar Listings

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

Application Form

Claim Business

Share

error: