TalonEurope

บาเซิล ซิตี้ เบรค 3 วัน 2 คืน

 • Tour Code: 02032
 • European City Breaks
 • ช่วงเดินทาง 6 JAN - 29 DEC 2023
 • ระยะเวลา 3 วัน
 • ผู้เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน
 • ผู้เดินทางสูงสุด 10 ท่าน

จุดหมายปลายทาง

 • ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

สถานที่ท่องเที่ยว

 • เมืองบาเซิล (Basel)
 • มหาวิทยาลัยบาเซิล (University of Basel)
 • ท่าเรือชิฟแฟลนเด (Schifflande Pier)
 • สะพานมิตเทิลเลอร์ บรูคเคอร์ (Mittlere Brücke)
 • เมืองไคลน์บาเซิล (Kleinbasel Kleinbasel)
 • พิพิธภัณฑ์ฟอนเดชัน เบเยเลอร์ (Fondation Beyeler)
 • พิพิภัณฑ์คุนส์ บาเซิล (Kunstmuseum Basel)

แพ็คเกจนี้เหมาะกับใคร

 • แพ็คเกจทัวร์ ยอดนิยม
 • แพ็คเกจทัวร์กับครอบครัว

ไฮไลท์แพ็คเกจทัวร์

BASEL CITY BREAK แพ็คเกจเที่ยวสวิสแบบส่วนตัว
นั่งรถไฟเที่ยวชมเมืองบาเซิล 3 วัน 2 คืน

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

วันแรก           บาเซิล

เดินทางถึง เมืองบาเซิล (Basel) โดยรถไฟเมืองบาเซิลเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ รองจากเมืองซูริคและเมืองเจนีวา ตั้งอยู่ที่ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศติดกับพรมแดนระหว่างฝรั่งเศสและเยอรมัน ทำให้เป็นศูนย์กลางการเดินทางเข้าออก 3 ประเทศนี้ไปโดย                 ปริยาย นอกจากนี้ยังได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะของสวิตเซอร์แลนด์ เพราะมีพิพิธภัณฑ์และสถานที่จัดนิทรรศการมากกว่า 40 แห่ง

ที่พัก           ให้ท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ณ เมืองบาเซิล (คืนที่ 1)

*****************************************************

วันที่สอง      เมืองบาเซิล - ซิตี้ทัวร์

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระให้ท่านชม เมืองบาเซิล (Basel) พร้อมแวะไปสถานที่ที่เป็นแลนด์มาร์คประจำเมือง ระหว่างทางท่านสามารถแวะซื้อขนมปังจาก 5 ร้านเบเกอรี่สุดเก่าแก่ในเมืองอาทิเช่น Backerei KULT ร้านเบเกอรี่เล็กๆ ที่เปิดตั้งแต่ปีค.ศ. 1726 หรือแวะสำรวจ มหาวิทยาลัยบาเซิล (University of Basel)มหาวิทยาลัยเก่าที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1460 พร้อมชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี

จากนั้นแวะไปยัง ท่าเรือชิฟแฟลนเด (Schifflande Pier) ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำ 3 ประเทศ (สามารถใช้ส่วนลด 50% จาก Basel Card ได้) หรือจะข้าม สะพานมิตเทิลเลอร์ บรูคเคอร์ (Mittlere Brücke) สะพานข้ามแม่น้ำไรน์ไปยัง เมืองไคลน์บาเซิล (Kleinbasel Kleinbasel)

ที่พัก           เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก ณ เมืองบาเซิล (คืนที่ 2)

*****************************************************

วันที่สาม       เมืองบาเซิล

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมและเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมที่พัก

จากนั้นแวะไปเยี่ยมชมผลงานอันน่าทึ่งตั้งแต่งานคลาสสิค จนถึงงานศิลปะสมัยใหม่ ตามพิพิธภัณฑ์และงานแสดงนิทรรศการต่างๆ อาทิ พิพิธภัณฑ์ฟอนเดชัน เบเยเลอร์ (Fondation Beyeler) พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงงานศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1982 โดยนักสะสมงานศิลปะและเจ้าของแกลเลอรี Ernst และ Hildy Beyeler

หรือแวะ พิพิภัณฑ์คุนส์ บาเซิล (Kunstmuseum Basel) พิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดเป็นอันดับห้าของโลกก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1661 ออกแบบโดยสถาปนิก Christ & Gantenbein แห่งบาเซิล มีงานศิลป์สวยๆ ทั้งแนวย้อนยุคและร่วมสมัยจากศิลปินมากฝีมือ อาทิ Van Gogh, Picasso เป็นต้น

เมื่อถึงเวลาอันสมควร เดินทางออกจากเมืองบาเซิล และไปยังปลายทางต่างๆ ตามอัธยาศัย

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าที่พักจำนวน 2 คืนพร้อมอาหารเช้า ณ เมืองบาเซิล
 • ค่าตั๋วรถไฟชั้น 2 ท่องเที่ยวตามเส้นทาง
 • Basel card สำหรับการเดินทางภายในท้องถิ่นและใช้เป็นส่วนลดในการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
 • Self-Guided Food Tour
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นนำชอปปิ้ง 3 ชั่วโมง

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ / ค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมต่างๆของสายการบิน
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่รายการระบุ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ
 • ค่าภาษีท้องถิ่น
 • ค่าประกันการเดินทาง

เงื่อนไขแพ็คเกจทัวร์ และข้อมูลสำคัญ

 1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 2. หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 4. ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 5. ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป

Send listing report

You already reported this listing

This is private and won't be shared with the owner.

Appointments

Similar Listings

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

Application Form

Claim Business

Share

error: