TalonEurope

เบิร์น ซิตี้ เบรค 3 วัน 2 คืน

 • Tour Code: 02031
 • European City Breaks
 • ช่วงเดินทาง 6 JAN - 29 DEC 2023
 • ระยะเวลา 3 วัน
 • ผู้เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน
 • ผู้เดินทางสูงสุด 15 ท่าน

จุดหมายปลายทาง

 • ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

สถานที่ท่องเที่ยว

 • กรุงเบิร์น (Bern)
 • Barengraben

แพ็คเกจนี้เหมาะกับใคร

 • แพ็คเกจทัวร์ คู่รัก ฮันนีมูน
 • แพ็คเกจทัวร์ ยอดนิยม
 • แพ็คเกจทัวร์กับครอบครัว

ไฮไลท์แพ็คเกจทัวร์

BERN CITY BREAK 3 Days 2 Nights
แพ็คเกจเที่ยวอิสระ ณ กรุงเบิร์นแบบส่วนตัว

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

วันแรก        กรุงเบิร์น

เริ่มต้นการเดินทางแสนวิเศษนี้ ด้วยการพาท่านนั่งรถไฟไปยังเมืองแห่งมรดกโลก

ยินดีต้อนรับท่านสู่ กรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก โดยขึ้นทะเบียนทางวัฒนธรรมให้เป็นเมืองมรดกโลกใน ปี ค.ศ.1863 และถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดของโลกในปี ค.ศ.2010 อีกด้วย
เมื่อมาถึง ณ กรุงเบิร์น ให้ท่านได้แวะยัง ร้านกาแฟเล็กๆ ริมถนนที่เต็มไปด้วยผู้คนท้องถิ่น พร้อมสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวเบอร์นีสอย่างแท้จริง ต่อด้วยพาท่านไปช็อปปิ้งยังถนนคนเดินที่ยาวถึง 6 กม. และยาวที่สุดในยุโรป

ที่พัก   นำท่านเข้าสู่โรงแรม Kreuz Bern Modern City Hotel ณ กรุงเบิร์น (คืนที่ 1)

*****************************************************

วันที่สอง      กรุงเบิร์น

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เริ่มต้นเช้าอันสดใส ด้วยการพาท่านไปสัมผัสความงาม เรียนรู้ประวัติศาสตร์ และเอกลักษณ์ของกรุงเบิร์น ณ ย่านเมืองเก่า Old town ซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกขององค์การยูเนสโก โดยที่แห่งนี้บ้านทุกหลังจะมุงด้วยหลังคาสีแดง พื้นถนนปูด้วยอิฐ บ้านเรือนประดับตกแต่งด้วยต้นไม้ ดอกไม้ และรูปปั้นสวยๆตลอดเส้นทาง นอกจากนี้ยังมีสิ่งก่อสร้างประจำเมืองอย่าง น้ำพุจากยุคเรเนซองส์ที่ประดับด้วยรูปปั้นสีสันสวยงามตั้งอยู่เป็นเอกลักษณ์ให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึกอีกด้วย

ที่พัก           นำท่านเข้าสู่โรงแรม Kreuz Bern Modern City Hotel ณ กรุงเบิร์น (คืนที่ 2)

*****************************************************

วันที่สาม       กรุงเบิร์น

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ต้อนรับเช้าวันใหม่ด้วยการพาท่านไปดื่มด่ำกับบรรยากาศพร้อมชมวิวทิวทัศน์ของ แม่น้ำอาเรอ (Aare) แม่น้ำที่โอบล้อมกรุงเบิร์นไว้ทั้ง 3 ด้าน ถือว่าเป็นเมืองที่มีชัยภูมิที่ดีมากๆ สีของแม่น้ำนั้นเป็นสีเขียวอมฟ้าแบบสีเทอร์ควอยซ์ สวยงามจับใจที่สุด

ใกล้ๆกันยังมี สวนหมี หรือ Barengraben ให้ท่านได้ชมความน่ารักของน้องหมี ซึ่งสวนหมีแห่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น ว่าที่นี่นั้นมีต้นกำเนิดมาจากหมี โดยภายในจะมีหมีทั้งในบ่อปูนและริมฝั่งแม่น้ำอาเรอ

จากนั้นพาท่านเดินทางไปยังสวนสาธารณะที่สวยที่สุดในกรุงเบิร์น สวนดอกกุหลาบ (Rosengarten) เป็นพื้นที่โล่งขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนเนินเขาตรงข้ามแม่น้ำอาเรอจากใจกลางเมือง เดิมทีเคยเป็นสุสานเก่า หลังจากนั้นปี 2456 ได้รับการปรับปรุงจนกลายมาเป็นสวนสาธารณะในปัจจุบัน ที่แห่งนี้มีดอกกุหลาบกว่า 200 ชนิด อาทิ irises, azaleas และ rhododendrons นอกจากนี้ยังมีบ่อน้ำขนาดใหญ่ ศาลา ร้านอาหารและบริเวณปิกนิกอีกด้วย

เมื่อถึงเวลาอันสมควร เดินทางออกจาก กรุงเบิร์น และไปยังปลายทางต่างๆ ตามอัธยาศัย

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าที่พัก 2 คืน รวมอาหารเช้า ณ โรงแรม Kreuz Bern Modern City Hotel ณ กรุงเบิร์น
 • ค่าไกด์สำหรับพาชมเมืองมรดกโลก ณ กรุงเบิร์น

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ / ค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมต่างๆของสายการบิน
 • ค่าวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่ระบุในแผนการเดินทาง หรือรายการที่รวมไว้
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าภาษีท้องถิ่น
 • ค่าประกันภัยในการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ค่าภาษี ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี ขอนำเสนอราคาใหม่)

 

เงื่อนไขแพ็คเกจทัวร์ และข้อมูลสำคัญ

 1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 2. หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 4. ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 5. ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทางที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป

Send listing report

You already reported this listing

This is private and won't be shared with the owner.

Appointments

Similar Listings

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

Application Form

Claim Business

Share

error: