TalonEurope

เบส ออฟ สวิตเซอร์แลนด์ 5 วัน 4 คืน

 • Tour Code: 02023
 • Scenic Rail Packages
 • ช่วงเดินทาง 1 JAN - 31 DEC 2023
 • ระยะเวลา 5 วัน
 • ผู้เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน
 • ผู้เดินทางสูงสุด 15 ท่าน

จุดหมายปลายทาง

 • ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

สถานที่ท่องเที่ยว

 • Lucerne
 • Interlaken
 • Jungfraujoch

ไฮไลท์แพ็คเกจทัวร์

BEST OF SWITZERLAND 5 Days 4 Nights

แพ็คเกจเที่ยวสวิสแบบอิสระ

นั่งรถไฟเที่ยวเมืองดัง ลูเซิร์น-อินเทอร์ลาเค้น

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

วันแรก        เมืองลูเซิร์น - อิสระชมเมืองลูเซิร์น

จุดเริ่มต้นของเราในทริปนี้จะเริ่มต้นจาก เมืองลูเซิร์น (Lucerne) โดยท่านสามารถเดินทางโดยรถไฟจากสนามบินไปยังเมืองลูเซิร์นได้ ให้ท่านได้อิสระเดินเที่ยวชมย่านเมืองเก่า

เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เป็นหัวเมืองโบราณของสวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The Roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แล้ว ยังมีภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่าไม้ที่แทรกตัวอยู่ตามเนินเขา และไหล่เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่มลูเซิร์น (Luzern) อิสระให้ท่านเดินชม ย่านเมืองเก่า และสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม อาทิ สะพานไม้ชาเปล หรือ อนุสาวรีย์สิงโตหิน เป็นต้น

ที่พัก           ให้ท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ณ เมืองลูเซิร์น (คืนที่ 1)

*****************************************************

วันที่สอง      Optional  Excursion

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ในวันนี้อิสระให้ท่านได้เที่ยวชม เมืองลูเซิร์น (Lucerne) หรือจะเลือกซื้อ Optional  Excursion อาทิ (ค่าบริการไม่รวม Optional Excursion)

- เที่ยวชม ยอดเขาทิตลิส (Mount Titlis) ยอดเขาที่มีธารน้ำแข็งที่สูงที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ อยู่ในเมือง Engelberg ได้รับความนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยยอดเขามีความสูงถึง 3,238 เมตร มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี มีจุดเด่นคือ Titlis Rotair กระเช้าไฟฟ้าหมุนได้ 360 องศา แห่งแรกของโลก ให้นักท่องเที่ยวชมวิวและถ่ายรูปได้เพลิดเพลิน บนยอดเขามีกิจกรรม Ice Flyer กระเช้านั่งห้อยขา ลานสกีและ Titlis Cliff สะพานแขวนที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในยุโรป

- เที่ยวชม ยอดเขาพิลาตุส (Mt.Pilatus) เป็นยอดเขาที่อยู่ใกล้เมืองลูเซิร์นมากที่สุด โดยมีความสูงถึง 2,128 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งบนยอดเขานั้นสามารถเห็นวิวของเมืองลูเซิร์นได้อย่างดี ยอดเขาแห่งนี้มีรถไฟฟันเฟืองที่สูงที่สุดในโลก (World Steepest Cog Wheel Railway) โดยรถไฟจะไต่ขึ้นเขาจากด้านล่างขึ้นเรื่อยๆ โดยมีความชันมากที่สุด 45 องศา บนยอดเขาแห่งนี้จะมีโรงแรม ร้านอาหาร และสามารถเห็นวิวจากมุมสูงที่สวยงามอีกด้วย

ที่พัก           ให้ท่านกลับสู่ที่พัก ณ เมืองลูเซิร์น (คืนที่ 2)

*****************************************************

วันที่สาม       เมืองอินเทอลาเค้น

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระให้ท่านเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมที่พัก และนั่งรถไฟสาย Lucerne-Interlaken Express มุ่งหน้าสู่ เมืองอินเทอลาเค้น (Interlaken)

รถไฟสาย Luzern-Interlaken Express เป็นรถไฟที่มีการเดินทางจากเมืองลูเซิร์นไปยังเมืองอินเทอลาเค้น ซึ่งรถไฟสายนี้เป็นของ Golden Pass line หนึ่งในเส้นทางรถไฟสายทัศนียภาพของสวิสเซอร์แลนด์ ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง รถไฟสายนี้จะพาท่านลัดเลาะผ่าน 5 ทะเลสาบ และข้ามช่องเขา Brünig Pass และมุมไฮไลท์จะอยู่ตรงบริเวณทะเลสาบ Lungern ทะเลสาบเล็กๆ ที่มีสีของน้ำเป็นสีเทอควอยซ์ ตัดกับสีเขียวขจีของทุ่งหญ้าในช่วงฤดูหนาว นับเป็นภาพที่คุณต้องเก็บไว้เป็นหนึ่งในความประทับใจเลยทีเดียว

ที่พัก           ให้ท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ณ เมืองอินเทอลาเค้น (คืนที่ 3)

*****************************************************

วันที่สี่          ยอดเขาจุงเฟรา

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันนี้ให้ท่านได้นั่งรถไฟขึ้นพิชิต ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE เมื่อปี 2001 UNESCO ประกาศให้ยอดเขาจุงเฟรา เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป ระหว่างเส้นทางนําท่านสู่ยอดเขา

แวะชมกลาเซียร์หรือธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ จนถึงสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป เพลิดเพลินและสนุกสนานกับการเล่นหิมะในลานกว้าง Sphinx จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป มองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร ชม ถ้ำน้ำแข็งที่แกะสลัก อยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของ

ธารน้ำแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 กิโลเมตร และหนา 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระให้ท่านได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาจุงเฟราและไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดย ที่ทําการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป

อิสระให้ท่านใช้เวลาบน ยอดเขาจุงเฟรา อย่างเต็มที่ จากนั้นให้ท่านนั่งรถไฟกลับยังเมืองอินเทอลาเค้น เพื่อเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก           ให้ท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ณ เมืองอินเทอลาเค้น (คืนที่ 4)

*****************************************************

วันที่ห้า        เมืองอินเทอลาเค้น

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นก็อิสระให้ท่านได้เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมที่พัก และเดินทางไปยังปลายทางต่าง ๆ ตามอัธยาศัย

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าที่พักรวม 4 คืนพร้อมอาหารเช้า
  • Lucerne 2 คืน
  • Interlaken 2 คืน
 • ค่ารถไฟชั้น 2 ตามเส้นทางที่รายการระบุ
 • ส่วนลด 50% สำหรับขึ้นเที่ยวชมยอดเขาต่างๆ
 • ค่ารถไฟขึ้นสู่ยอดเขาจุงเฟรา

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ / ค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมต่างๆของสายการบิน
 • ค่าตั๋ว Swiss Travel Pass
 • ค่าวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่ระบุ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ค่าภาษี ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี ขอนำเสนอราคาใหม่)
 • ค่าบริการสปา ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าอาหารค่าเครื่องดื่ม ค่าธรรมเนียมการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ
 • ค่าประกันการเดินทาง
 • ค่าภาษีท้องถิ่นต่างๆ

เงื่อนไขแพ็คเกจทัวร์ และข้อมูลสำคัญ

 1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 2. หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 4. ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 5. ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป

Send listing report

You already reported this listing

This is private and won't be shared with the owner.

Appointments

Similar Listings

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

Application Form

Claim Business

Share

error: