TalonEurope

สวิส วาเลส์ แกมมี่พาส เธอรฺเมิล สปา 2 วัน 1 คืน

 • Tour Code: 01003
 • European City Breaks
 • ช่วงเดินทาง JUN - NOV 2023
 • ระยะเวลา 2 วัน
 • ผู้เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน
 • ผู้เดินทางสูงสุด 15 ท่าน

จุดหมายปลายทาง

 • ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

สถานที่ท่องเที่ยว

 • Leukerbad
 • Walliser Alpentherme & Spa
 • The Gemmi
 • Dauben

ไฮไลท์แพ็คเกจทัวร์

SWISS VALAIS GEMMIPASS & THERMAL SPA 2 Days 1 Night
แพ็คเกจเที่ยวสวิสแบบอิสระ

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

วันแรก          หมู่บ้านลอยเคอร์บาด

ท่านเดินทางถึง หมู่บ้านลอยเคอร์บาด (สามารถเดินทางด้วยรถบัสหรือรถส่วนตัว)

สำหรับ เมืองลอยเคอร์บาด (Leukerbad) เป็นเมืองที่มีความโดดเด่นเรื่องน้ำแร่ธรรมชาติ ที่ได้รับการขนานนามว่า Wellness เพราะสามารถแช่น้ำแร่อุ่นๆ ทั้งในฤดูหนาวและฤดูร้อน ประกอบไปด้วยบ่อน้ำแร่กว่า 30 แห่งซึ่งถูกเติมเต็มด้วยน้ำแร่ธรรมชาติที่มีอุณหภูมิสูงถึง 51 องศาเซลเซียส กว่า 3.9 ล้านลิตรต่อวัน สรรพคุณบรรเทาอาการปวดเมื่อยที่มีโรคไขข้อ หรือโรคปวดต่างๆ และเมืองแห่งนี้ยังเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นเมืองแห่งกีฬาฤดูหนาว และเป็นที่ตั้งของแหล่งสปารีสอร์ท ซึ่งให้บริการน้ำพุร้อนเป็นจำนวนมาก เมืองนี้ตั้งอยู่ด้านหลังของแม่น้ำ Dalata ที่ระดับความสูง 1,411 – 2,700 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลและรอบล้อมด้วยหุบเขา Gemmipass ตั้งแต่สมัยโรมัน

ที่พัก         ให้ท่านทำการเช็คอินเข้าสู่ที่พัก เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

บริการท่านด้วยเมนู 3 Course

*****************************************************

วันที่สอง       กัมมี่ พาส - Walliser Alpentherme & Spa - Lake Dauben

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ในช่วงเช้านี้ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับกิจกรรมการ แช่น้ำแร่ ณ Walliser Alpentherme & Spa เป็นแหล่งสปาที่มีทั้งลานกลางแจ้งและในร่มขนาดใหญ่ ที่มีอุณหภูมิกว่า 36 องศาเซลเซียส ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการแช่น้ำแร่ท่ามกลางวิวของหุบเขา Gammipass

11.00 น.        ให้ท่านเช็คเอาท์และฝากกระเป๋าไว้ที่โรงแรม

จากนั้นให้เดินเล่นชมความสวยงามของ หมู่บ้าน Leukerbad จนไปถึงสถานีกระเช้า The Gemmi นั่งกระเช้าไต่ระดับความสูง 2,350 เมตร หรือ 7,710 ฟุต เพื่อขึ้นสู่สถานียอดเขา Gemmipass

 กลางวัน         ให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Wildstrubel บนยอดเขา Gemmi Pass พร้อมชมวิวแบบพาโรนาม่า

บริการท่านด้วยเมนู 3 Course

หลังอาหารกลางวันให้ท่านนั่งกระเช้าไปยังสถานี Lake Dauben

อิสระให้ท่านได้เดินเล่นรอบๆทะเลสาบ Dauben เป็นทะเลสาบที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม สบายตาเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรม Hiking (หากไม่ชอบกิจกรรมการเดินป่า ท่านก็สามารถนั่งกระเช้ากลับไปยังเมือง Leukerbad เพื่อเดินเล่นชมเมืองได้)

เย็น    ได้เวลาอันสมควรให้ท่านนั่งกระเช้าลงไปยังเมือง Leukerbad กลับไปยังโรงแรม เพื่อไปรับกระเป๋าและออกเดินทางไปยังจุดหมายต่อไป

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าที่พักรวม 1 คืน ณ Leukerbad พร้อมอาหารเช้าตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารค่ำ 3 Course ณ โรงแรมที่พัก
 • แพ็คเกจแช่น้ำแร่ 3 ชั่วโมง ณ The Walliser Alpentherme & Spa
 • ค่าตั๋วกระเช้าขึ้น-ลง Leukerbad-Gemmi และ Gemmi-Lake Dauben
 • ค่าอาหารกลางวัน 3 Course ณ Gemmi Pass ภัตตาคาร Wildstrubel

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ / ค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมต่างๆของสายการบิน
 • ค่าวีซ่าเชงเก้นสวิสเซอร์แลนด์
 • ค่าตั๋ว Swiss Travel Pass
 • ค่าตั๋วรถไฟและยานพาหนะเดินทางต่างๆ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่ระบุ
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ หรือ ไกด์นำเที่ยว (เป็นแพคเกจอิสระท่องเที่ยวด้วยตัวเอง)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ค่าภาษี ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี ขอนำเสนอราคาใหม่)
 • ค่าบริการสปา ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าอาหารค่าเครื่องดื่ม ค่าธรรมเนียมการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ

เงื่อนไขแพ็คเกจทัวร์ และข้อมูลสำคัญ

 1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 2. หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 4. ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 5. ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป

Send listing report

You already reported this listing

This is private and won't be shared with the owner.

Appointments

Similar Listings

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

Application Form

Claim Business

Share

error: