TalonEurope

โมโน จอร์เจีย 5 วัน 4 คืน

 • Private & Join-In Tours
 • ระยะเวลา 5 วัน
 • ผู้เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน
 • ผู้เดินทางสูงสุด 16 ท่าน

จุดหมายปลายทาง

 • ทัวร์จอร์เจีย

สถานที่ท่องเที่ยว

 • เมืองทบิลิซิ
 • เมืองคาซเบกี
 • เมืองจวารี
 • เมืองอนานูริ
 • เมืองไซนากิ
 • เมืองเทวาริ
 • อุทยานแดชบาชี

แพ็คเกจนี้เหมาะกับใคร

 • แพ็คเกจทัวร์ ยอดนิยม
 • แพ็คเกจทัวร์กับครอบครัว

ไฮไลท์แพ็คเกจทัวร์

แพ็คเกจท่องเที่ยวประเทศจอร์เจีย 5 วัน 4 คืน
ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี ณ จอร์เจีย สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส
ชมเมืองทบิลิซี เมืองแห่งสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เมืองไซนากิ เมืองแห่งการปลูกองุ่นและการผลิตไวน์
เมืองสเตพานท์สมินด้า เมืองที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี เมืองอนานูริ ที่ตั้งของป้อมอนานูริที่สร้างในศตวรรษที่ 16-17

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

วันแรก          กรุงเทพฯ – เดอะโครนิเคิลออฟ จอร์เจีย – เมืองทบิลิซิ – ชมเมืองเก่าทบิลิซิ

ประเทศจอร์เจีย (GEORGIA) มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 2,500 ปี และภาษาจอร์เจียก็เป็นหนึ่งในภาษาเก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังมีการใช้อยู่ เมืองหลวงทบิลิซิ มีอายุกว่า 1,500 ปี ตั้งอยู่ในหุบเขาที่งดงามซึ่งถูกแบ่งโดยแม่น้ำมทควารี ในอดีตพื้นที่ส่วนใหญ่ของจอร์เจียถูกยึดครองโดยเปอร์เซีย อาหรับ เติร์ก และมองโกล ในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 7 จนถึงศตวรรษที่ 18

คณะเดินทางถึง สนามบินทบิลิซิ (TBILISI) ประเทศจอร์เจีย นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นรับกระเป๋าสัมภาระ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นต้อนรับทุกท่าน ระหว่างการเดินทางผ่านชม เดอะโครนิเคิลออฟ จอร์เจีย (THE CHRONICLE OF GEORGIA) เป็นอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเล่าถึงเรื่องราวต่างๆผ่านเสาหินขนาดใหญ่จำนวน 16 ต้น โดยเสาหินแต่ละต้นนั้นจะมีขนาดใหญ่มากกว่า 10 คนโอบ และโครงสร้างอันมหึมาเลยท าให้กลายเป็นอนุสรณ์สถานขนาดใหญ่ที่เราสามารถมองเห็นได้จากระยะไกล และเป็นจุดชมวิวมุมสูงที่สามารถเห็นวิวเมืองทบิลิซีและทะเลสาบทบิลิซีที่สวยงาม

นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองทบิลิซิ (TBILISI) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของจอร์เจียตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูรา (KURA) หรือเรียกว่า แม่น้ำมทควารี (MTKVARI) ในภาษาท้องถิ่น เมืองนี้ถูกสร้างโดยวาคตัง จอร์กาซาลี กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ได้ก่อตั้งเมืองนี้ขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซิเป็นศูนย์กลางการทางอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์เมืองนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหม และปัจจุบันยังมีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตั้งที่เป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป (ระยะทาง 19.6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 28 นาที)

นำท่านชม ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี (OLD TOWN OF TBILISI) ซึ่งจะทำท่านได้พบเห็นความสวยงามและสีสันของอาคารบ้านเรือนที่เป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นโดยผสมผสานกันระหว่างศิลปะของเปอร์เซียและยุโรป ทำให้จอร์เจียมีเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของตะวันตกและตะวันออกในประเทศเดียว นำท่านชมอนุสาวรีย์ Mother of Georgia สามารถมองเห็น โบสถ์เมเตห์คี (METEKHI CHURCH) โบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของ แม่น้ำมิทวารี (Mtkvari) จากนั้นชมวิว ป้อมนาริคาล่า (NARIKALA FORTRESS) ป้อมปราการโบราณที่ถูกสร้างในราวศตวรรษที่ 4 ชมโรงอาบน้ำแร่กํามะถัน (Sulphur Baths) ลักษณะคล้ายๆ กับการอาบน้ำแบบตุรกี ที่มีการสร้างและให้บริการตั้งแต่ยุคกลางจนถึงปัจจุบัน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ณ ร้านอาหารจีน

นำท่านชม โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้ (SAINT TRINITY CATHEDRAL OR HOLY TRINITY CATHEDRAL) วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี ที่เรียกกันว่า Sameba เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรจอร์เจียนออร์โธดอกซ์และยังเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในสไตล์ออร์โธดอกซ์อีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 2) ณ ร้านอาหารท้องถิ่นสไตล์จอร์เจีย
ที่พัก นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ เมืองทบิลิซิ

*****************************************************

วันที่สอง          เมืองทบิลิซิ – เมืองคาซเบกี – เมืองจวารี – เมืองอนานูริ – เมืองทบิลิซิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคาซเบกี (KAZBEGI) คาซเบกีเป็นชื่อเมืองเก่าที่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็น สเตพานท์สมินด้า (STEPANTSMINDA) หลังจากนักบุญนิกายออร์โธด๊อก ชื่อสเตฟานได้มาพำนักอาศัยและก่อสร้างสถานที่สำหรับจาศีลภาวนาขึ้นมาเมืองคาซเบกี้ เมืองนี้ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus mountains) ถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัส ที่สำคัญของประเทศจอร์เจีย เพราะอยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวงและมีสาธารณูปโภคสาหรับการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นจุดชมวิวยอดเขาคาสเบ็ค (Mt. Kazbeg) หนึ่งในยอดเขาที่สวยที่สุดของเทือกเขาคอเคซัส (ระยะทาง 132 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

ระหว่างการเดินทางชม วิหารจวารี (JVARI MONASTERY) ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาออร์โธด๊อกที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 ซึ่งชาวจอร์เจียสักการะนับถือบูชาเป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดยักษ์ซึ่งชาวเมืองกล่าวกันว่า นักบุญนีโน่แห่งคัปปาโดเกีย ได้นำไม้กางเขนนี้เข้ามาพร้อมกับการเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็นครั้งแรกในช่วงโบราณกาล วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้าสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ำมิควารี และแม่น้ำอรักวีและถ้ามองออกไปข้ามเมืองมคสเคต้าไปยังที่บริเวณที่กว้างใหญ่ ซึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจักรของไอบีเรีย Kingdom of Iberia ซึ่งได้เคยปกครองดินแดนในบริเวณนี้ตั้งแต่ 400 ปี ก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสต์ศตวรรษที่ 5 จากนั้นอิสระให้ท่านเก็บภาพทิวทัศน์ของเมืองมคสเคต้าและจุดบรรจบของแม่น้ำคูรา และแม่น้ำอะรักวีซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างมาก

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

จากนั้นนำท่านชม ป้อมอนานูรี (ANANURI FORTRESS) เป็นสถานที่ก่อสร้างอันเก่าแก่มีกำแพงล้อมรอบและตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี ที่ตั้งอยู่ห่างจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซึ่งถูกสร้าง ขึ้นให้เป็น ป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูก สร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ ทำให้เห็นภาพทิวทัศน์อันสวยงามของเบื้องล่างและชมวิว อ่างเก็บน้ำซินวาลี (ZHINVALI RESERVOIR) และยังมีเขื่อนซึ่งเป็นสถานที่ ที่สำคัญสำหรับนำน้ำที่เก็บไว้ส่งต่อไปยังเมืองหลวงพร้อมผลิตกระแสไฟฟ้าอีกด้วย

นำท่านขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) เพื่อเข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส (CAUCASUS) ชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (GERGETI TRINITY CHURCH) สร้างด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 เป็นโบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญหนึ่งของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่บนเทือกเขาคาซเบกี้ที่ระดับความสูงจากน้ำทะเล 2,170 เมตร

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองทบิลิซิ (ระยะทาง 158 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 5) ณ ร้านอาหารจีน
ที่พัก นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ เมืองทบิลิซิ

*****************************************************

วันที่สาม          เมืองทบิลิซิ – เมืองไซนากิ – เมืองเทวาริ – เมืองทบิลิซิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองไซนากิ (SIGNAGI) เป็นเมืองที่มีหมู่บ้านเล็ก น่ารักบนเนินเขา และเป็นเมืองป้อมปราการในศตวรรษที่ 17 สามารถชื่น ชมกับภูมิทัศน์ตระการตาของเทือกเขาคอเคซัสได้อย่างใกล้ชิด รวมถึง สถาปัตยกรรมและสีสันของบ้านเรือนตามเนินเขา ทำให้เมืองไซนากิเป็น ที่นิยมของนักท่องเที่ยวกลุ่มคู่รัก และได้รับอีกสมญานามว่า นครแห่ง ความรัก

ท่านจะได้เห็นแนว กำแพงเมืองโบราณ (SIGHNAGHI CITY WALL) ที่ เหลืออยู่ และตัวเมืองเก่า นอกจากนั้นไซห์นากียังเป็นศูนย์กลางทาศิลปะ ของพวกช่างฝีมือแขนงต่างๆ เช่นเดียวกับชื่อเสียงด้านการทำไร่องุ่นซึ่งมี กำลังการผลิตไวน์ได้ถึง 70% ของประเทศ (ระยะทาง 108 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที)

จากนั้นนำท่านชม พระราชวังซินันดาลิ (TSINANDALI PALACE) ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของTelavi ตั้งอยู่ทางตะวันออกและห่างจากเมืองทบิลิซี 79 กิโลเมตร พระราชวังนี้ขึ้นชื่อในเรื่องพระราชวังและโรงกลั่นเหล้าองุ่นเก่าแก่ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นของกวีชนชั้นสูงแห่งศตวรรษที่ 19 Alexander Chavchavadze (พ.ศ. 2329-2489) และเป็นสถานที่จัดเทศกาล Tsinandali ตั้งแต่ปี 2019

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) ณ ร้านอาหารจีน

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองควาเรลี (KVARELI) เป็นเมืองเล็กๆ ของแคว้นคาเคติ ที่ชื่อเมืองนั้นแปลว่า ไวน์ ที่นี่เป็นแหล่งผลิตไวน์ที่สำคัญของจอร์เจียร์ ให้ท่านได้ ลิ้มรสไวน์ควาเรลี (WINE TESTING) ที่ขึ้นชื่อหากถูกใจท่านก็สามารถเลือกซื้อเป็นของ ฝากได้อีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองทบิลิซิ (ระยะทาง 141 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 8) ณ ร้านอาหารท้องถิ่นสไตล์เอเชีย
ที่พัก นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ เมืองทบิลิซิ

*****************************************************

วันที่สี่          เมืองทบิลิซิ – อุทยานแดชบาชี - ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 9) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแดชบาชี (DASHBASHI CANYON) ระยะทาง 94 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 10) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

นำท่านชม สะพานแขวนกระจกแก้วที่มีแถบรูปเพชรแขวนอยู่ตรงกลาง (DIAMOND BRIDGE) ซึ่งมีความยาว 240 เมตร และสูงเหนือพื้นดิน 149 เมตร โดยสะพานแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นโดยกลุ่มนักลงทุนแคสส์ (Kass Group) ซึ่งสะพานมีลักษณะโปร่งใส ตั้งทอดยาวข้ามอนุสาวรีย์ธรรมชาติ โดยนักท่องเที่ยวจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันกว้างไกล และมุมมองที่สวยงามของน้ำตกและถ้ำที่สวยงาม โดยถูกก่อสร้างขึ้นจากเหล็กและแก้ว ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี โดยจุดเด่นที่ทำให้สะพานแห่งนี้ แตกต่างจากที่อื่นของโลก คือแถบหลายระดับ ซึ่งตั้งอยู่ที่จุดสูงสุด ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นโครงสร้างแขวนที่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดในโลก นอกจากนี้ ยังมีแถบรูปเพชร แขวนอยู่ตรงกลาง ซึ่งนักท่องเที่ยว สามารถเดินเข้าไปภายในเพื่อรับชมทัศนียภาพรอบตัวได้อีกด้วย

นำท่านช้อปปิ้งที่ห้าง Galleria Shopping Mall ศูนย์การค้าใจกลาง ณ กรุงทบิลิซี่ที่เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ และสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 11) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
ที่พัก นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ เมืองทบิลิซิ

*****************************************************

วันที่ห้า เมืองทบิลิซิ – สนามบิน
เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 12) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับ

อัตราค่าบริการรวม

 • โรงแรมที่พักตามรายการระบุหรือเทียบเท่า เข้าพัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเช้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมประกันอุบัติเหตุการเดินทาง โดยที่
  • การเสียชีวิตหรือการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุใน วงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท
  • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย วงเงินท่านละ 500,000.- บาท

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินในประเทศและระหว่างประเทศ
 • ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยของสายการบิน
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • อัตราผกผันน้ำมันและภาษีต่าง ๆ หากมีการปรับขึ้นจากสายการบิน และการผันผวนของค่าเงิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม นอกเหนือจากที่บริษัทฯกำหนด
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและพนักงานยกกระเป๋า

เงื่อนไขแพ็คเกจทัวร์ และข้อมูลสำคัญ

 1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 2. หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 4. ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 5. ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทางที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป

Send listing report

You already reported this listing

This is private and won't be shared with the owner.

Appointments

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

Application Form

Claim Business

Share

error: