TalonEurope

ทาม ฟอร์ จอร์เจีย 6 วัน 5 คืน

 • Private & Join-In Tours
 • ระยะเวลา 6 วัน
 • ผู้เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน
 • ผู้เดินทางสูงสุด 16 ท่าน

จุดหมายปลายทาง

 • ทัวร์จอร์เจีย

สถานที่ท่องเที่ยว

 • เมืองทบิลิซิ
 • เมืองมิชเคห์ตา
 • เมืองโกรี่
 • เมืองอุพลิสต์ซิเคห์
 • เมืองบอร์โจมี
 • เมืองบากูริอานี
 • เมืองเกลาติ
 • เมืองคูไทซิ
 • เมืองสคาลทูโบ
 • เมืองบาทูมิ

แพ็คเกจนี้เหมาะกับใคร

 • แพ็คเกจทัวร์ ยอดนิยม
 • แพ็คเกจทัวร์ เส้นทางอันซีน
 • แพ็คเกจทัวร์กับครอบครัว

ไฮไลท์แพ็คเกจทัวร์

แพ็คเกจท่องเที่ยวประเทศจอร์เจีย 6 วัน 5 คืน
ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี ณ จอร์เจีย สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส
ชมเมืองทบิลิซี เมืองแห่งสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เมืองสเตพานท์สมินด้า เมืองที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี
ชมความงามของเมืองมิชเคห์ตา เมืองหลวงเก่าของจอร์เจีย แวะเมืองบอร์โจมี เมืองตากอากาศเล็กๆ ยอดนิยมในจอร์เจีย
เที่ยวเมืองบาทูมี เมืองริมทะเลชายฝั่งตะวันออกของทะเลดำ

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

วันแรก          กรุงเทพฯ – เดอะโครนิเคิลออฟ จอร์เจีย – เมืองทบิลิซิ – ชมเมืองเก่าทบิลิซิ

ประเทศจอร์เจีย (GEORGIA) มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 2,500 ปี และภาษาจอร์เจียก็เป็นหนึ่งในภาษาเก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังมีการใช้อยู่ เมืองหลวงทบิลิซิ มีอายุกว่า 1,500 ปี ตั้งอยู่ในหุบเขาที่งดงามซึ่งถูกแบ่งโดยแม่น้ำมทควารี ในอดีตพื้นที่ส่วนใหญ่ของจอร์เจียถูกยึดครองโดยเปอร์เซีย อาหรับ เติร์ก และมองโกล ในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 7 จนถึงศตวรรษที่ 18

คณะเดินทางถึง สนามบินทบิลิซิ (TBILISI) ประเทศจอร์เจีย นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นรับกระเป๋าสัมภาระ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นต้อนรับทุกท่าน ระหว่างการเดินทางผ่านชม เดอะโครนิเคิลออฟ จอร์เจีย (THE CHRONICLE OF GEORGIA) เป็นอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเล่าถึงเรื่องราวต่างๆผ่านเสาหินขนาดใหญ่จำนวน 16 ต้น โดยเสาหินแต่ละต้นนั้นจะมีขนาดใหญ่มากกว่า 10 คนโอบ และโครงสร้างอันมหึมาเลยท าให้กลายเป็นอนุสรณ์สถานขนาดใหญ่ที่เราสามารถมองเห็นได้จากระยะไกล และเป็นจุดชมวิวมุมสูงที่สามารถเห็นวิวเมืองทบิลิซีและทะเลสาบทบิลิซีที่สวยงาม

นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองทบิลิซิ (TBILISI) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของจอร์เจียตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูรา (KURA) หรือเรียกว่า แม่น้ำมทควารี (MTKVARI) ในภาษาท้องถิ่น เมืองนี้ถูกสร้างโดยวาคตัง จอร์กาซาลี กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ได้ก่อตั้งเมืองนี้ขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซิเป็นศูนย์กลางการทางอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์เมืองนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหมและปัจจุบันยังมีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า (ระยะทาง 19.6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 28 นาที)

นำท่านชม ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี (OLD TOWN OF TBILISI) ซึ่งจะทำท่านได้พบเห็นความสวยงามและสีสันของอาคารบ้านเรือนที่เป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นโดยผสมผสานกันระหว่างศิลปะของเปอร์เซียและยุโรป ทำให้จอร์เจียมีเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของตะวันตกและตะวันออกในประเทศเดียว นำท่านชม อนุสาวรีย์ Mother of Georgia สามารถมองเห็น โบสถ์เมเตห์คี (METEKHI CHURCH) โบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของ แม่น้ำมิทวารี (Mtkvari) จากนั้นชมวิว ป้อมนาริคาล่า (NARIKALA FORTRESS) ป้อมปราการโบราณที่ถูกสร้างในราวศตวรรษที่ 4 ชม โรงอาบน้ำแร่กํามะถัน (Sulphur Baths) ลักษณะคล้ายๆ กับการอาบน้ำแบบตุรกี ที่มีการสร้างและให้บริการตั้งแต่ยุคกลางจนถึงปัจจุบัน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ณ ร้านอาหารจีน

หลังอาหารกลางวันนำท่านเข้า ชมวิหารซีโอนี (SIONI CATHEDRAL) ซึ่งเป็นโบสถ์หลังใหญ่ของนิกายออร์โธด๊อกที่ถูกสร้างขึ้นในเมืองนี้ ชื่อของโบสถ์ได้นามาจากดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ คือ ภูเขาไซออนในเยรูซาเล็ม สถานที่แห่งนี้ก็ได้มีชื่อเป็น ซิโอนีแห่งทบิลิซี (TBILSI SIONI) ถูกสร้างขึ้น ในราวศตวรรษที่ 6-7 และต่อมาก็ได้ถูกทำลายลงโดยผู้ที่บุกรุกแต่ก็ได้มีการสร้างขึ้นใหม่หลายครั้งด้วยกัน จนกระทั่งเป็นโบสถ์ที่ได้เห็นอยู่ในปัจจุบัน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 2) ณ ร้านอาหารท้องถิ่นสไตล์จอร์เจีย
ที่พัก นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ เมืองทบิลิซิ

*****************************************************

วันที่สอง          เมืองทบิลิซิ – เมืองคาซเบกี – เมืองทบิลิซิ (B/L/D)

เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาซเบกี (KAZBEGI) คาซเบกีเป็นชื่อเมืองเก่าที่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็น สเตพานท์สมินด้า (STEPANTSMINDA) หลังจากนักบุญนิกายออร์โธด๊อก ชื่อสเตฟานได้มาพำนักอาศัยและก่อสร้างสถานที่สำหรับจาศีลภาวนาขึ้นมาเมืองคาซเบกี้ เมืองนี้ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus Mountains) (ระยะทาง 132 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

ระหว่างการเดินทาง นำท่านแวะถ่ายรูปกับ ป้อมปราสาทอันนานูรี (ANANURI FORTRESS) สร้างขึ้นสมัยศตวรรษที่ 13 ถูกออกแบบให้มีหอคอยสูงและมีความแข็งแกร่งเพื่อใช้เป็นที่หลบภัยในยามศึกสงคราม นับเป็นป้อมปราการของชาวคริสต์ในอตีตกาลที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคคอเคซัส และไม่ยอมตกอ ยู่ภายใต้อิทธิพลของจักรวรรดิออตโตมันและเปอร์เซียซึ่งเป็นชาวมุสลิมและชมวิว อ่างเก็บน้ำซินวาลี (ZHINVALI RESERVOIR) และยังมีเขื่อนซึ่งเป็นสถานที่ ที่สำคัญสำหรับนำน้ำที่เก็บไว้ส่งต่อไปยังเมืองหลวงพร้อมผลิตกระแสไฟฟ้าอีกด้วย

นำท่านขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) เพื่อเข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส (CAUCASUS) ชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (GERGETI TRINITY CHURCH) สร้างด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 เป็นโบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญหนึ่งของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่บนเทือกเขาคาซเบกี้ที่ระดับความสูงจากน้ำทะเล 2,170 เมตร

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองทบิลิซิ (ระยะทาง 158 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 5) ณ ร้านอาหารไทย
ที่พัก นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ เมืองทบิลิซิ

*****************************************************

วันที่สาม เมืองทบิลิซิ – เมืองมิชเคห์ตา – เมืองโกรี่ – เมืองอุพลิสต์ซิเคห์ – เมืองบอร์โจมี – เมืองบากูริอานี

เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิชเคห์ตา (MTSKHETA) เมืองหลวงเก่าของประเทศจอร์เจียก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปที่ Tbilisi เมืองนี้เป็นเมืองเก่าที่มีความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมและมีเสน่ห์ของกลิ่นไอของยุคเก่า รวมไปถึงทำเลที่ตั้งที่อยู่ตรงกลางระหว่างแม่น้ำสองสายมาบรรจบกันคือ แม่น้ำ Kura และ แม่น้ำ Aragvi ทำให้เมืองนี้มีความอุดมสมบูรณ์และมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามอีกด้วย (ระยะทาง 26 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที)

นำท่านชม วิหารสเวทิชโคเวลิ (SVETITSKHOVELI CATHEDRAL) ที่สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 11 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze ตัววิหารมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจำชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ. 337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย

จากนั้นนำท่านชม วิหารจวารี (JVARI MONASTERY) ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาออร์โธด๊อกที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 ซึ่งชาวจอร์เจียสักการะนับถือบูชาเป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดยักษ์ซึ่งชาวเมืองกล่าวกันว่า นักบุญนีโน่แห่งคัปปาโดเกีย ได้นำไม้กางเขนนี้เข้ามาพร้อมกับการเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็นครั้งแรกในช่วงโบราณกาล วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้าสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ำมิควารี และแม่น้ำอรักวีและถ้ามองออกไปข้ามเมืองมคสเคต้าไปยังที่บริเวณที่กว้างใหญ่ ซึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจักรของไอบีเรีย Kingdom of Iberia ซึ่งได้เคยปกครองดินแดนในบริเวณนี้ตั้งแต่ 400 ปี ก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสต์ศตวรรษที่ 5 จากนั้นอิสระให้ท่านเก็บภาพทิวทัศน์ของเมืองมคสเคต้าและจุดบรรจบของแม่น้ำคูรา และแม่น้ำอะรักวีซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างมาก

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

นำท่านเดินทางแวะ เมืองอุพลิสต์ซิเคห์ (UPLISTSIKHE) เป็นบริเวณถ้ำที่ถูกทำขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ในยุคการเริ่มต้นราวศตวรรษที่ 8-7 ก่อนคริสตกาล ซึ่งในอดีตเป็นเส้นทางการค้าขายสินค้าจากอินเดียสู่ทางด้านเหนือแถบหมู่บ้านมทวารี และหุบเขารีโอนีไปยังทะเลดา และต่อไปยังด้านตะวันตกทำให้เกิดการพัฒนาการเป็นเมืองต่างๆหลายเมือง และอัพลิสต์ซิคห์ ก็เป็นเมืองหนึ่งที่เป็นศูนย์กลางการค้า ต่อมาก็ได้ถูกขยายออกไปจนกว้างขวาง

นำท่าน ชมหมู่บ้านที่ถูกสร้างจากถ้ำ โดยมีเนื้อที่กว้างประมาณ 50 ไร่ ได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนใต้ ส่วนกลางและส่วนเหนือ ซึ่งส่วนกลางจะมีบริเวณใหญ่ที่สุด ประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างตัดหิน และเจาะลึกเข้าไปเป็นที่อยู่อาศัย นอกจากนั้นยังถูกสร้างให้ต่อไปยังส่วนใต้โดยผ่านอุโมงค์และทางแคบๆ และบางแห่งก็จะมีบันไดจากศูนย์กลางกระจายออกไปยังส่วนต่างๆ ถ้าส่วนมากจะไม่มีการตกแต่งใดๆ ภายในเลย ถึงแม้ว่าบางแห่งจะเจาะเป็นถ้ำใหญ่โตก็จะมีเพดานห้องที่ทำเป็นที่หลบซ่อน อีกทีหนึ่ง และบางแห่งถึงแม้จะใหญ่โตแต่ก็ได้เจาะห้องเล็กๆ ทางด้านหลังหรือทางด้านข้างอีกด้วย ซึ่งบางที่อาจจะใช้ในการประกอบพิธีต่างๆ ได้ด้วย ในราวศตวรรษที่ 9-10 ที่ด้านบนของ สถานที่แห่งนี้ได้ถูกสร้างเป็นยอดโดมด้วยหินและก่ออิฐ ซึ่งต่อมานักโบราณคดีได้ค้นพบสิ่งต่างๆ มากมาย รวมทั้งเครื่องทองเครื่องเงินและอัญมณีต่างๆ และยังมีเครื่องเซรามิคและการแกะสลักที่สวยงาม ซึ่งสิ่งของต่าง ๆ เหล่านี้ได้ถูกนำไปไว้ที่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่กรุงทบิลิซิ (ระยะทาง 77 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)

นำท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองโกรี (GORI) ที่อยู่ทางด้านตะวันตกของเมืองทบิลิซี ระยะทางห่างประมาณ 70 กม. กอรีเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดชีดา คาร์ทลี เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเนินเขาให้ท่านได้ชมความสวยงามของเมืองกอรี ที่ในอดีตเคยมีความสำคัญทางด้านทหารในยุคกลางเป็นที่ตั้งข องกองกำลังที่อยู่บนถนนสายสำคัญที่เชื่อมกับทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตก นอกจากนั้นเมืองนี้ยังเป็นเมืองบ้านเกิดของโจเซฟ สตาลิน อดีตผู้นำที่มีชื่อเสียงของพรรคคอมมิวนิสต์โซเวียต และอเล็กซานเดอร์ นาดี ราซี ผู้เป็นนักออกแบบชื่อดังในด้านจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปของโซเวียต

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สตาลิน (STALIN MUSEUM) ตั้งอยู่บนถนนสตาลิน (Stalin Avenue) ใจกลางเมืองโกรี เรื่องราวของสตาลินมากมายถูกเก็บรักษาไว้ที่นี่ ทั้งภาพถ่าย ภาพวาด ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว และของขวัญ ของกำนัล จากบรรดามิตรประเทศ นำท่านเข้าชมบ้านซึ่งสตาลินเคยพักสมัยยังวัยเยาว์ จากนั้นนำท่านชมขบวนรถไฟโบราณซึ่งเดิมเป็นรถไฟของจักรพรรดิซาร์นิโคลัสที่ 2 แห่งราชวงศ์โรมานอฟ ต่อมาได้กลายเป็นของสตาลิน ภายในขบวนรถไฟแบ่งเป็นห้องเล็กๆ ทั้งห้องทำงานของสตาลิน ห้องพักผ่อน เป็นต้น

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบอร์โจมี (BORJOMI) (ระยะทาง 98 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที)

นำท่านเที่ยวชม เมืองบอร์โจมี (BORJOMI) เมืองตากอากาศเล็กๆ ในหุบเขาทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจีย มีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึง 15,000 คน แต่เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องน้ำแร่ โดยน้ำแร่ยี่ห้อบอร์โจมีได้มีการบรรจุ ณ ธารน้ำแร่บริสุทธิ์ที่ไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี (Bakuriani mountain) และส่งออกไปขายกว่า 40 ประเทศทั่วโลก โดยในอดีตชาวเมืองเชื่อกันว่าจะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรคร้ายได้ ท่านสามารถลิ้มลองน้ำแร่จากธรรมชาติของเมืองบอร์โจมี หรือสามารถซื้อขวดที่ขายบริเวณใกล้เคียงเพื่อบรรจุน้ำเพื่อดื่มได้

นำท่านเข้าชม สวนบอร์โจมี (BORJOMI CITY PARK) สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนของชาวเมืองบอร์โจมี ที่นิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่น้ำแร่ในวันหยุด จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมี

อิสระให้ท่านเก็บภาพวิวทิวทัศน์ธรรมชาติจากมุมสูงตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาคูริอานี (BAKURIANI) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 8) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
ที่พัก นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ เมืองบาคูริอานี

*****************************************************

วันที่สี่ เมืองบาคูริอานี – เมืองเกลาติ – เมืองคูไทซิ – เมืองสคาลทูโบ

เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 9) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม วิหารเกลาติ (GELATI CATHEDRAL) วิหารนี้ค้นพบในศตวรรษที่ 12 สร้างโดยกษัตริย์ผู้โด่งดังของจอร์เจีย เดวิดที่ 5 (ระหว่างปี ค.ศ. 1073-1125) ที่นี่จะพบสถานศึกษาและศาสนสถานที่กลายเป็นศูนย์กลางการศึกษา และวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของจอร์เจีย เป็นสถานที่เก็บรวบรวมภาพจิตรกรรมฝาผนังจำนวนมากมาย ที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนักบุญและกษัตริย์ในยุคต่าง ๆ ของจอร์เจียไว้ภายในใจกลางวิหารเวอร์จิน (Virgin Cathedral) และยังได้รับการยกย่องจากยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 10) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

นำท่านชม เมืองคูทายซิ (KUTAISI) แห่งนี้มีโบสถ์ที่ชื่อว่า มหาวิหารบากราติ (BAGRATI CATHEDRAL) ซึ่งเป็นโบสถ์ที่เงียบสงบและสวยงามอยู่ ภายนอกโบสถ์มีไม้กางเขนอันใหญ่ที่มีความโดดเด่นอยู่ด้านหน้า และด้วยตำแหน่งที่ตั้งที่อยู่บนเนินเขา ทำให้มองเห็นวิวของตัวเมืองด้านล่างได้อย่างชัดเจน ตัวโบสถ์สร้างจากหินอ่อนและด้านบนของโบสถ์ทำเป็นหน้าต่างรอบด้านทำให้แสงอาทิตย์ส่องผ่านเข้ามาภายในโบสถ์ได้ เกิดเป็นลำแสงที่สวยงาม ประกอบกับอากาศในช่วงเดือนกรกฎาคมที่เย็นสบาย ทำให้เราสามารถเดินชมโบสถ์และบรรยากาศโดยรอบได้อย่างสบาย ๆ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 11) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
ที่พัก นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ เมืองสคาลทูโบ

*****************************************************

วันที่ห้า เมืองสคาลทูโบ – เมืองบาทูมิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 12) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านชม ถ้ำโพรมีธีอุส (PROMETHEUS CAVE) ถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจอร์เจีย มีความงดงามตามธรรมชาติที่หาชมได้ยากถ้ำแห่งนี้ ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อราวคริสตศักราช 1984 และในปี 2012 ได้มีการปรับปรุงด้านในให้เหมาะแก่การท่องเที่ยวซึ่งมีการประดับไฟงดงามตระการตาส่วนชื่อของถ้ำาโพรมีธีอุสเป็นหนึ่งในชื่อของเทพในปรนัมกรีก เป็นเทพผู้นําไฟ 1984 มีความยาวกว่า 20 กิโลเมตร แต่เปิดให้เข้าชมเพียง 1.6 กิโลเมตร

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 13) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางสู่ เมืองบาทูมี (BATUMI) เมืองนี้เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลบนชายฝั่งตะวันออกของทะเลดำ เป็นเมืองหลวงของอัตจารา (Ajara) เป็นสาธารณรัฐอิสระที่ปกครองตนเอง อยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศจอร์เจีย ครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้าง และมีสภาพภูมิทัศน์ที่หลากหลายแตกต่างกัน มีทั้งบริเวณเทือกเขาสูงที่อุดมไปด้วยป่าไม้เขียวขจี ไปจนถึงเนินเขาที่เขียวชอุ่ม เป็นหนึ่งในเมืองที่มีทิวทัศน์สวยที่สุดของจอร์เจีย
(ระยะทาง 147 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

นำท่านชมความสวยงามของ ถนนบาตูมี บูเลวาร์ด (BATUMI BOULEVARD) เป็นบริเวณพื้นที่มีความเก่าแก่ที่ได้รับความสนใจ ถูกสร้างขึ้น ในราวปี ค.ศ. 1881 ที่มีการตกแต่งและประดับต้นไม้ให้มีความสวยงามไปตามความยาวของหาดประมาณ 7 กม.ซึ่งได้ ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน ที่เป็นส่วนเก่าอันดั้งเดิมยังคงเก็บรักษาไว้ และได้เพิ่มพื้นที่ของส่วนใหม่ให้มีความสวย โดยการเพิ่มม้านั่งและน้ำพุ ซึ่งในหน้าร้อนก็จะได้รับความนิยมและเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่บริเวณชายหาด นอกจากนั้นยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหาร คลับตามชายหาดอีกมากมาย และที่จะทำให้ประทับใจมาก ต้องเป็นในเวลายามเย็นเพื่อที่จะได้ชมดวงอาทิตย์กำลังจะจมลงไปในทะเลดำ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 14) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
ที่พัก นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ เมืองบาทูมิ

*****************************************************

วันที่หก เมืองบาทูมิ – สนามบิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 15) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับ

*****************************************************

อัตราค่าบริการรวม

 • โรงแรมที่พักตามรายการระบุหรือเทียบเท่า เข้าพัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเช้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมประกันอุบัติเหตุการเดินทาง โดยที่
  • การเสียชีวิตหรือการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุใน วงเงินท่านละ 1,000,- บาท
  • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย วงเงินท่านละ 500,- บาท

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินในประเทศและระหว่างประเทศ
 • ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยของสายการบิน
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • อัตราผกผันน้ำมันและภาษีต่าง ๆ หากมีการปรับขึ้นจากสายการบิน และการผันผวนของค่าเงิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม นอกเหนือจากที่บริษัทฯกำหนด
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและพนักงานยกกระเป๋า

เงื่อนไขแพ็คเกจทัวร์ และข้อมูลสำคัญ

 1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 2. หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 4. ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 5. ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทางที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป

Send listing report

You already reported this listing

This is private and won't be shared with the owner.

Appointments

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

Application Form

Claim Business

Share

error: