TalonEurope

พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles)

เยี่ยมชมพระราชวังสุดตระการตา สถานที่แห่งคุณค่าประวัติศาสตร์ ณ พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles) พระราชวังสำคัญ มรดกโลกและหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ยุคใหม่ที่ไม่ควรพลาดที่สุด

พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles) ตั้งอยู่ในเมืองแวร์ซาย (Versailles) แคว้นอิล-เดอ-ฟรองซ์ (Ile-De-France) ห่างจากกรุงปารีสไม่ไกลนัก เป็นพระราชวังที่มีพื้นที่กว้างขวาง เป็นทั้งสถานที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สวยงามยิ่งใหญ่ตระการตา เป็นสถานที่สำคัญที่ได้จัดเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ รวมถึงได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกโดยองค์กรยูเนสโกอีกด้วย

เนื่องจากพระราชวังแห่งนี้เดิมในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 ก่อสร้างเป็นเพียงตำหนักขนาดเล็กเพื่อเป็นที่พักเวลาล่าสัตว์  กระทั่งพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ได้ขยับขยายเพิ่มเติมเพื่อเป็นที่ประทับของพระองค์มาจนสิ้นรัชสมัย

ในปัจจุบันพื้นที่ของพระราชวังมีบทบาทสำคัญในฐานะที่ทำการของรัฐบาลฝรั่งเศสอีกทั้งยังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความงามทางศิลปะและเรียนรู้ประวัติศาสตร์อีกด้วย โดยตัวพระราชวังก่อสร้างด้วยหินอ่อน มีลวดลายวิจิตรตระการตา มีการตกแต่งด้วยโคมไฟและแชนเดอเลียอย่างหรูหราตลอดพระราชวัง มีขนาดกว้างขวางและมีห้องมากมายถึง 700 ห้อง โดยที่เปิดให้เข้าชมและไม่ควรพลาดที่สุด คือ ห้องบรรทมของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 (The King’s Chamber) ห้องกระจก (The Hall of Mirrors) ที่สร้างเป็นกระจกแนวยาวตลอดห้อง  ห้องวีนัส(Venus) ที่บอกเล่าเรื่องราวความรักและความงามตามชื่อเทพเจ้าวีนัส นอกจากนี้ภายนอกยังมีสวน (The Garden) ที่มีการจัดแต่งสวนเป็นรูปทรงเรขาคณิต มีน้ำพุ อีกทั้งยังมีประติมากรรมสำคัญ เช่น ประติมากรรมเทพเจ้ากรีกอีกด้วย

พระราชวังแวร์ซาย (Palace of Versailles) เปิดให้เข้าชมทุกวันยกเว้นวันจันทร์  โดยในเดือนเมษายน – เดือนตุลาคม เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 18.00 น. เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 17.00 น. สามารถเดินทางด้วยรถไฟ RER สาย C เลือกลงที่สถานีแวร์ซายส์ ชาตู-รีฟ กุช (Versailles Château-Rive Gauche

Tags:

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

error: